SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI DRUŽBE KERBL AUSTRIA HANDELS GMBH

1. Splošno, območje veljave
a) Ti pogoji poslovanja so pomemben sestavni del vsake ponudbe družbe Kerbl Austria Handels GmbH (v nadaljevanju: "podjetje Kerbl") in vsake pogodbe s podjetjem Kerbl. Veljajo tudi za poznejše poslovanje, čeprav v posameznih primerih ob oddaji naročila ali sklenitvi niso izrecno omenjeni ali dogovorjeni. Kakršnikoli splošni pogoji poslovanja (nasprotne) stranke za podjetje Kerbl ne veljajo, so pravno neučinkoviti in njihovi uporabi s tem izrecno nasprotujemo. To velja tudi, če podjetje Kerbl izrecno ne nasprotuje poznejšemu pogodbenemu dokumentu, v katerem se stranka sklicuje na druge pogoje poslovanja.
b) Če posamezne klavzule teh pogojev poslovanja prenehajo veljati, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Neveljavno klavzulo nadomesti
določilo, ki je najbližje namenu neveljavne klavzule.
c) Dopolnitve ali spremembe teh pogojev poslovanja morajo biti v pisni obliki in podpisane s strani podjetja Kerbl.
d) Kakršnakoli naročila, vključno z naročili, ki jih prejmejo zaposleni podjetja Kerbl, in ustno ali po telefonu prejeta naročila, bo podjetje Kerbl sprejelo le ob
upoštevanju teh pogojev poslovanja.
2. Ponudbe
Ponudbe, predračuni, opisi in druga predpogodbena sporočila podjetja Kerbl, se predvsem glede količine, cene in dobavnega časa smatrajo kot neobvezne, neobvezujoče in ne zavezujejo podjetja Kerbl, če ni predhodno pisno izrecno dogovorjeno drugače. Pridržujemo si pravico do prodaje blaga v času, dokler ne pride do potrditve naročila oz. pogodbe s stranko. Stranki poslani dokumenti (kot so na primer slike, skice, podatki o teži in merah) so zgolj indikativni, če niso izrecno in pisno potrjeni kot zavezujoči, ter ostajajo last podjetja Kerbl. V povezavi s tem so tudi informacije v katalogih, prospektih, na
domači spletni strani in podobnih virih merodajne le, če jih je podjetje Kerbl izrecno pisno potrdilo.
3. Naročila, sprejem
a) Naročila so za stranko zavezujoča. Do potrditve naročila oz. sklenitve pogodbe pride šele, ko podjetje Kerbl naročilo pisno potrdi ali dejansko izvede
dostavo (naročilo), vendar le v dejanskem obsegu. Stranka je dolžna takoj preveriti potrditev naročila, ki ga je prejela od podjetja Kerbl. Nemudoma mora
pisno sporočiti morebitna odstopanja od svojega naročila, sicer vsebina pogodbe temelji na vsebini potrditve naročila. Če dostava temelji na ustnem ali telefonskem naročilu, podjetje Kerbl ne odgovarja za napake pri dostavi, ki nastanejo zaradi napačno slišanih informacij ali nesporazumov.
b) Zaradi konstrukcijskih sprememb in sprememb oblike naročenega blaga, ki bistveno ne vplivajo na uporabo prodanega blaga ali se ne nanašajo na tehnične podatke, navedene v prospektih in v besedilu ponudbe oz. potrditve
naročila, stranka nima pravice odstopiti od pogodbe
4. Cene
a) Ponujeno cene postanejo zavezujoče, ko jih podjetje Kerbl pisno potrdi s specifikacijo obsega storitev. Dostave ali storitve, ki niso vključene v ta obseg
storitev, lahko podjetje Kerbl posebej zaračuna.
b) Če ni pisno dogovorjeno drugače, so navedene neto cene brez davka na dodano vrednost za blago iz skladišča podjetja Kerbl, brez embalaže, natovarjanja, zavarovanja in podobnega.
c) Vse cene temeljijo na stroškovni ceni na datum ponudbe oz. potrditve naročila/pisne objave. Če se do dostave spremeni kateri od dejavnikov, ki določajo stroške, ali če naročilo odstopa od celotne ponudbe, si podjetje Kerbl pridržuje pravico prilagoditi ceno. Če je pogodba sklenjena z odprtimi cenami, se zaračuna cena, ki velja na dan dostave. Če je dogovorjena brezplačna dostava, veljajo cene dostave brez raztovarjanja in brez prenosa. Če se stroški prevoza spremenijo po sklenitvi pogodbe, je podjetje Kerbl dolžno prevzeti le stroške prevoza, ki nastanejo v času sklenitve pogodbe.
d) Podjetje Kerbl ima pravico, da kupcu zaračuna vse dodatne stroške dostave zaradi zamud pri reševanju tehničnih ali pravnih pogojev, ki jih ni povzročilo podjetje Kerbl, ali zaradi nadurnega, nočnega ali nedeljskega dela, ki ga zahteva naročnik
5. Plačilo, prepoved zadržanja in pobota
a) Novim strankam bo prva dostava dostavljena po izvedenem predplačilu, kar pomeni, da bo blago dostavljeno šele, ko bo celotna kupnina z morebitnim DDV nakazana na račun podjetja Kerbl. V vseh drugih primerih in če ni pisno določeno drugače, je treba znesek računa (neto ceno z DDV) (tudi pri predplačilih in delnih plačilih) plačati v 14 dneh od datuma računa, brez zaračunanja kakršnihkoli stroškov in brez odbitka. Podjetje Kerbl ima pravico zahtevati primerna predplačila in/ali delna plačila. Stranka je dolžna plačati stroške izterjave in diskontiranja ter kakršnekoli druge stroške. Plačila podjetju Kerbl za poplačilo obveznosti je treba izvršiti samo na enega tukaj ali na konkretnem računu navedenih bančnih računov v valuti, ki je navedena na računu. Plačilo z bančnim nakazilom je izvedeno, ko je znesek knjižen na enega izmed teh bančnih računov.
b) Stranka nima pravice zadržati plačila ali delov plačila zaradi garancijskih zahtevkov ali kakršnihkoli drugih zahtevkov. Pobot s kakršnimikoli nasprotnimi terjatvami do terjatev podjetja Kerbl je izključen.
c) Ne glede na namembnost, ki jo določi stranka, bodo s prejetimi plačili vedno najprej poravnani stroški, nato obresti in na koncu glavnica, pri dogovorjenem obročnem plačevanju pa obrok z najdaljšo zapadlostjo oz. pri več terjatvah tiste z najdaljšo zapadlostjo.
d) Če obstaja obveznost predhodnega obveščanja ("pre-notification") v postopku direktne bremenitve SEPA, se s stranko dogovori, da se splošno obdobje predhodnega obveščanja s 14 dni skrajša na 7 dni.
6. Zamuda in prekoračitev roka plačila
a) Če stranka več kot dva tedna zamuja s pogodbenim plačilom/delnim plačilom ali delom plačila/delnega plačila, lahko podjetje Kerbl takoj zahteva plačilo celotne preostale kupnine (preostalega zneska računa). Hkrati ima to za posledico tudi takojšnjo zapadlost vseh ostalih odprtih terjatev in podjetje Kerbl ima pravico zahtevati takojšnje plačilo tudi teh.
b) V primeru zamude pri plačilu, zamude pri prevzemu in prekoračitvi roka plačila ima podjetje Kerbl pravico zaračunati pripadajoče zakonske zamudne obresti (456. člen UGB) za poslovne transakcije, naročnik pa je dodatno dolžan plačati sorazmerne stroške opominov in stroške izterjave, ki so potrebni za ustrezne pravne postopke. Stroški opomina so 5,00 EUR za prvi opomin, 10,00 EUR za drugi opomin in 15,00 EUR za vsak dodatni opomin. V primeru zamude pri plačilu bodo zapadle obresti kapitalizirane do dneva vložitve tožbe, sorazmerni stroški opominov in stroški izterjave, ki so potrebni za ustrezen pravni postopek, pa bodo prišteti h glavnici.
c) Če stranka več kot en teden zamuja s pogodbenim plačilom, zapadlim plačilom ali delom plačila, ima podjetje Kerbl pravico zadržati izpolnitev neizvedenih delnih storitev do popolnega plačila zapadlega (delnega) zneska ali po določitvi razumnega podaljšanega roka, ki nikakor ne sme biti daljši od dveh tednov, zavrniti izpolnitev in zahtevati nadomestilo za neizpolnitev v višini najmanj 30 % neto vrednosti naročila in dodatno nadomestilo za že opravljene storitve, za porabljen in/ali obdelan material ter za uporabo ali poškodbo že dobavljenega blaga. To ne vpliva na pravico do uveljavljanje kakršnihkoli drugih (odškodninskih ali drugih) zahtevkov do stranke.
d) Če kupec odstopi od pogodbe iz razlogov, v zvezi s katerimi podjetju Kerbl ni mogoče očitati vsaj hude malomarnosti, ali če podjetje Kerbl odstopi od pogodbe ali odpove pogodbo iz razlogov, za katere je kriva stranka, ima podjetje Kerbl pravico uveljavljati popoln zahtevek za odškodnino, pri čemer odškodnina zaradi neizpolnjevanja znaša najmanj 30 % neto vrednosti naročila in dodatno tudi nadomestilo za že opravljene storitve, za porabljen in/ali obdelan material ter za uporabo ali poškodbo že dobavljenega blaga. Pridržujemo si pravico zahtevati dodatno odškodnino, do povračila celotne nastale škode.
e) Morebitni dogovorjeni popusti ne veljajo, če so ob prejemu zneska računa s popustom, še odprti drugi zapadli računi podjetja Kerbl (tj. popusti veljajo zgolj v primeru, če ima stranka poravnane vse zapadle obveznosti do podjetja Kerbl).
f) Poleg tega v plačilo takoj zapadejo vse preostale terjatve podjetja Kerbl in drugi zahtevki podjetja Kerbl, če kupec več ne more zagotoviti ustreznega poslovanja, če je kupčevo premoženje predmet izvršbe, če je uvedena prisilna dražba njegovih nepremičnin ali prisilno upravljanje, če so plačila ustavljena, če je vložen zahtevek za začetek stečajnega postopka ali drugega postopka insolventnosti ali prisilne likvidacije zoper stranko ali se kako drugače zmanjšata boniteta in kreditna sposobnost stranke.
7. Incoterms
Če ni pisno dogovorjeno drugače, velja za interpretacijo uporabljenih pogodbenih klavzul zadnja veljavna različica predpisov INCOTERM (INCOTERM 2010).
8. Izpolnitev in prenos tveganja
a) Če ni pisno dogovorjeno drugače, je dostava blaga franko tovarna, pri čemer blago ni zavarovano, stroške dostave pa plača prejemnik.
b) Pri pošiljanju in tudi pri franko dostavi se tveganje, če ni pisno dogovorjeno drugače, s predajo blaga prevozniku oz. špediterju prenese na stranko. Če dobavitelj blaga ne dostavi, se tveganje ob pošiljanju obvestila o pripravljenosti za dostavo prenese na stranko, če ni pisno dogovorjeno drugače.
c) Podjetje Kerbl dostavo izvede po najboljši možni presoji. Za pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo zaradi nenamenske embalaže, železniških in carinskih deklaracij, podjetje Kerbl odgovarja samo, če ni bil upoštevan s tem povezan izrecni pisni dogovor s stranko.
d) Za izvajanje ukrepov za hrambo oz. ureditev ustrezne hrambe blaga, je odgovorna stranka.
9. Dostava, termin dostave, rok dostave
a) Če ni pisno dogovorjeno drugače, je rok dostave najpoznejši izmed datumov, ki so navedeni v nadaljevanju, navedeni roki dostave pa so zavezujoči le, če so izrecno pisno dogovorjeni:
-  datum potrditve naročila,
-  datum pojasnitve in izpolnitve vseh tehničnih, prodajnih, pravnih in finančnih pogojev pred dostavo, za katere je odgovorna stranka,
-  datum, ko podjetje Kerbl pred dostavo blaga prejme potrebno plačilo in/ali je odprt akreditiv.
b) Dobavitelj lahko izvede tudi delne in predhodne dostave ter za te izda račun. Če dostavljene količine za manj kot 10 % odstopajo od celotne naročene količine, je kupec dolžan sprejeti to presežno ali pomanjkljivo dostavo, ob upoštevanju sorazmerno določene cene.
c) V primeru nepredvidljivih dogodkov, kot so višja sila, uradni ukrepi, nevarnost vojne, stavke ali zaustavitve, elementarne nesreče, obratovalne motnje in podobno, ter v primeru pomanjkljive dobave s strani dobaviteljev podjetja Kerbl, se rok dostave podaljša za čas motnje s primernim podaljšanim rokom ali pa ima podjetje Kerbl v primeru dolgoročne motnje po svoji izbiri tudi pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi stranka lahko uveljavljala izpolnitev, poznejšo dostavo, odškodnino ali druge zahtevke.
d) Roki dostave so vedno nezavezujoči, razen v primeru pisno dogovorjenega točno določenega termina. Stranka ima pravico do odškodninskih zahtevkov (z razumnim, vsaj štiritedenskim dodatnim rokom) zaradi zamude pri dostavi samo, če je mogoče dokazati, da je bila zamuda podjetja Kerbl naklepna ali posledica grobe malomarnosti. Odgovornost podjetja Kebl je po višini omejena tako, da je mogoče za vsak dopolnjen teden zamude zahtevati odškodnino v vrednosti 0,5 % in skupno največ 5 % neto zneska računa, če je stranka zaradi zamude utrpela dokazljivo škodo v tej vrednosti. Drugi odškodninski zahtevki ali drugi zahtevki naročnika so izključeni.
e) Naknadne spremembe naročila na željo stranke dobavitelja odvežejo od prvotno dogovorjenega roka dostave. Vendar pa stranka nima pravice do takih sprememb.
f) Če ni bil določen rok za prevzem blaga, je potrebno pri naročilu blaga "na zahtevo oz. odpoklic" blago prevzeti v ustreznem roku od datuma naročila. Po poteku tega roka ima dobavitelj pravico, da blago dostavi ali odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino.
g) Če stranka zamuja s prevzemom ali zavrača prevzem iz razlogov, za katere podjetje Kerbl ni odgovorno, ima podjetje Kerbl ne glede na točko 6 pravico zahtevati izpolnitev pogodbe ali po poteku podaljšanega roka 14 dni odstopiti od pogodbe. V obeh primerih ima podjetje Kerbl pravico uveljavljati popoln odškodninski zahtevek, pri čemer odškodnina zaradi neizpolnitve znaša največ 30 % neto vrednosti naročila in dodatno tudi nadomestilo za že opravljene storitve, za porabljen in/ali obdelan material ter za uporabo ali poškodbo že dobavljenega blaga. Če podjetje Kerbl še naprej zahteva izpolnitev pogodbe, je naročnik poleg izpolnitve pogodbe dolžan kot odškodnino plačati 20 % neto vrednosti kupnine. Pridržujemo si pravico do nadaljnjih odškodninskih zahtevkov.
h) Podatki o storitvah, merah, teži in drugih tehničnih podatkih, ki so navedeni v katalogih, prospektih, na slikah, okrožnicah, oglasih, cenikih, na domači spletni strani ali podobnih virih, so neobvezujoči in so samo indikativni, pridržujemo si tudi pravico do konstrukcijskih sprememb.
i) Stranka ni lastnik morebitnih posredovanih fotografij, načrtov, skic in druge tehnične dokumentacije; ne sme jih posredovati naprej in jih mora na zahtevo vrniti dobavitelju.
10. Pridržek lastninske pravice in odstop terjatev
a) Blago, ki ga je dostavilo podjetje Kerbl, ostane v celoti v lasti podjetja Kerbl, dokler ni plačana celotna kupnina in ostali zahtevki iz poslovnega odnosa, predvsem iz salda na tekočem računu podjetja Kerbl.
b) Dokler obstaja pridržek lastninske pravice, stranka brez pisnega soglasja podjetja Kerbl blaga, za katerega obstaja pridržek lastninske pravice, ne sme zastaviti, prepustiti v last ali kako drugače dati na razpolago. Stranka je zato dolžna podjetje Kerbl s priporočenim pismom takoj obvestiti o kakršnikoli poškodbi kupljenega blaga, zastavitvi ali prenosu ter mora sama kot skrben trgovec oz. skrbnik storiti vse, da podjetje Kerbl na svoji lastnini ne bo oškodovano. Predvsem je stranka dolžna na svoje stroške ustrezno zavarovati blago s pridržkom lastninske pravice pred poškodbami, požarom, tatvino in podobnim.
c) Stranka ima pravico, da blago s pridržkom lastninske pravice v okviru rednega poslovanja poveže ali zmeša z blagom, ki ni v lasti podjetja Kerbl, ali to blago obdela oz. predela. V tem primeru stranka ne pridobi lastništva za izdelke ali polizdelke, temveč izvede obdelavo oz. predelavo brezplačno in izključno za podjetje Kerbl kot proizvajalca. Podjetje Kerbl pridobi solastništvo za obdelane oz. predelane izdelke v sorazmerni vrednosti svojega blaga in blaga, s katerim je bilo kombinirano ali zmešano, oz. solastništvo za obdelane ali predelane nove izdelke v sorazmerni vrednosti svojega blaga z ostalim blagom. V vseh teh primerih stranka lastnino ali solastnino brezplačno hrani za podjetje Kerbl.
d) Stranka ima pravico blago s pridržkom lastninske pravice prodati v okviru rednega poslovanja in samo, dokler ne zamuja s plačilom. Stranka podjetju Kerbl že zdaj odstopi vse terjatve na podlagi nadaljnje prodaje blaga s pridržkom lastninske pravice podjetja Kerbl in podjetje Kerbl jih prevzame. Stranka je dolžna uveljaviti pravice podjetja Kerbl do tretjih oseb na podlagi blaga s pridržkom lastninske pravice, dokler jih ne prevzame podjetje Kerbl. Stranka pri tem jamči za nastalo škodo in izgubo vrednosti.
e) Stranka mora spoštovati vse zahteve glede označevanja in drugih formalnosti za ohranitev pridržka lastninske pravice in se obvezuje, da bo prenos zahtevka zabeležila v svojih knjigah ali računih in podjetju Kerbl na zahtevo brezplačno poslala kopije. Dodatno je stranka dolžna podjetju Kerbl razkriti svoje odjemalce, omogočiti vpogled v knjige in zagotoviti potrebne informacije ter dokumentacijo. V primeru nadaljnje prodaje blaga s pridržkom lastninske pravice podjetja Kerbl je dogovorjeno, da bo plačana kupnina nadomestila blago.
f) Stranka ne sme razpolagati s terjatvami, ki jih je odstopila podjetju Kerbl na podlagi cesije. Stranka je dolžna denar, ki ga od svojih odjemalcev (strankinih strank) prejme kot plačilo za blago, ki ga je dobavilo podjetje Kerbl, uporabiti za plačilo odprtih terjatev podjetja Kerbl.
g) Podjetje Kerbl ima pravico, da predmet nakupa na strankine stroške in na način, ki se zdi podjetju Kerbl primeren, označi kot lastnino podjetja Kerbl in stranka soglaša s tem, da samovoljna odstranitev prikaza prenosa lastništva na predmetu nakupa pomeni takojšnjo zapadlost kupnine.
h) Uveljavljanje pridržka lastninske pravice ne pomeni nujno odstopa podjetja Kerbl od pogodbe. Za vrnjeno blago s pridržkom lastninske pravice mora podjetje Kerbl izdati dobropis v višini njegove vrednosti, od katere sme odbiti v vmesnem času nastalo zmanjšanje vrednosti ali splošni dobiček iz prostovoljne uporabe, ki pripada podjetju Kerbl, in vse nastale oz. predvidene stroške zaradi uveljavljanja pridržka lastninske pravice in uporabe blaga s pridržkom lastninske pravice.
11. Garancija, jamstvo
a) Stranka je dolžna takoj pregledati vse dostave, tudi delne dostave, glede morebitnih napak. V primeru kakršnihkoli napak, nepravilnih količin ali napačne dostave mora takoj obvestiti podjetje Kerbl s priporočenim pismom ali na drug primerljiv način. V pisni reklamaciji je treba natančno opisati ugotovljene pomanjkljivosti in priložiti morebitne dokaze o pomanjkljivostih. Pomanjkljivosti, ki jih kljub skrbnemu pregledu ni bilo mogoče odkriti, je treba pisno sporočiti takoj po odkritju in nemudoma prekiniti morebitno nadaljnjo obdelavo in predelavo. Druge obveznosti v skladu s 377. in 378. členom UGB ostanejo nespremenjene. Odstopanja glede mer, vsebin, debelin, tež in barvnih odtenkov so dovoljena v okviru odstopanj, ki so običajna v industriji. Garancija ne vključuje obrabe delov.
b) Podjetje Kerbl ima v garancijskih primerih tudi pravico, da svoje garancijske zahtevke do svojih dobaviteljev (dobavitelje podjetja Kerbl) prenese na stranko.
c) V primeru upravičene reklamacije bo podjetje Kerbl v zakonsko določenih garancijskih rokih po svoji izbiri in ob izključitvi nadaljnjih zahtevkov izvedlo izboljšavo (popravilo ali dopolnitev manjkajočega) ali zamenjavo (dostava nadomestila), če kupec (tudi v prvih šestih mesecih od predaje) dokaže, da je bila pomanjkljivost prisotna že v času dostave. Garancijski rok začne teči v trenutku prenosa tveganja na stranko. Če podjetje Kerbl izvede zamenjavo, se ta nanaša izključno na zamenjavo pomanjkljivega blaga. Nasprotno je izključeno nadomestilo morebitnih stroškov predelave ali nadaljnjih stroškov in podobnega, v največjem zakonsko dopustnem obsegu. Stroške dela in druge stroške za vgradnjo in demontažo krije kupec. To velja tudi za vse garancijske pogodbe. Zaradi odpravljanja pomanjkljivosti se prvotni garancijski roki ne podaljšajo.
Če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti v razumnem roku vsaj 8 tednov in sta tudi zamenjava (dostava nadomestila) ali znižanje cene zavrnjena, lahko stranka ustrezno spremeni pogodbo. Če je možna delna sprememba pogodbe, ima stranka samo pravico do delne spremembe. V okviru garancije zamenjano pomanjkljivo blago ali deli postanejo last podjetja Kerbl.
d) Če je blago izdelano na podlagi kupčevih konstrukcijskih navedb, skic ali modelov, garancija podjetja Kerbl ne vključuje pravilnosti in namembnosti konstrukcije, temveč samo izvedbo v skladu z navedbami stranke.
e) Če bo stranka za izdelke, ki jih je dostavilo podjetje Kerbl, morala izpolniti garancijske zahtevke svojih strank (strankinih strank), ima pravico do povrnitve stroškov od podjetja Kerbl samo v času garancijskega roka, ki je bil sklenjen med podjetjem Kerbl in stranko. Po tem času pravice do povrnitve stroškov v takem primeru ni mogoče uveljavljati.
f) Kakršnekoli garancije proizvajalca, stranki ne dajejo pravice za uveljavljanje zahtevkov neposredno zoper podjetje Kerbl.
g) Uveljavljanje reklamacij, tudi utemeljenih, stranki ne daje pravice za uveljavljanje ugovora neizpolnjene pogodbe, za spreminjanje plačilnih pogojev in predvsem ne za zadržanje celotnega ali delnega plačila; ne iz naslova garancije in ne iz naslova odškodnine.
h) Če stranka sama odpravlja pomanjkljivosti, mora podjetje Kerbl stroške za to kriti samo, če je podjetje Kerbl to predhodno pisno odobrilo. Garancija preneha veljati, če kdo drugi kot podjetje Kerbl brez pisnega soglasja podjetja Kerbl posega v blago, ki ga je dostavilo podjetje Kerbl, ali če stranka ne upošteva predpisov glede ravnanja s predmetom nakupa (navodil za uporabo) ali predpisanih pregledov in vzdrževanj ne izvede pravilno ali ne zagotovi izvajanja pregledov in vzdrževanj.
i) Garancija in odškodnina ne vključujeta kakršnihkoli poškodb, ki nastanejo zaradi nestrokovne uporabe.
j) Garancija ne velja za rabljene naprave, stroje in izdelke, razen če je pisno izrecno dogovorjeno drugače.
k) Če v teh pogojih ni določeno drugače, je odgovornost podjetja Kerbl sporazumno izključena za kakršnokoli škodo iz kakršnegakoli pravnega razloga, vključno z zamudo, nezmožnostjo, slabo izvedbo, škodo zaradi napak in nepogodbeno (deliktno) odgovornostjo, razen če je dokazano, da je podjetje Kerbl škodo povzročilo iz grobe malomarnosti ali naklepno. Jamstvo za izgubljeni dobiček je, kolikor je to zakonsko dopustno, v primeru lahke malomarnosti izključeno. Podjetje Kerbl ne jamči za atipično ali nepredvidljivo posledično škodo. Če ni pisno dogovorjeno drugače, je jamstvo podjetja Kerbl omejeno na 40 % neto zneska računa za blago.
12. Sodna pristojnost, uporabno pravo in kraj izvršitve
a) Za vse spore, ki so neposredno ali posredno povezani s pogodbenim razmerjem, je izključno pristojno sodišče v Celovcu, pod okrilje katerega sodina območju katerega je sedež podjetja Kerbl. Podjetje Kerbl pa lahko svoje zahtevke uveljavlja tudi na sodišču, ki je pristojno glede na sedež stranke.
b) Za pogodbeno razmerje med podjetjem Kerbl in stranko velja izključno avstrijska zakonodaja, ob izključitvi kolizijskih pravil in ob izključitvi uporabe konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.
c) Kot kraj izpolnitve za dostavo in plačilo velja sedež podjetja Kerbl, tudi ko je predaja v skladu z dogovorom izvedena na drugem kraju.
13. Uporaba podatkov
a) Podjetje Kerbl sme strankine osebne podatke v okviru poslovnega prometa v času rednega izvajanja pogodbe zajemati, uporabljati in shraniti. Osebni podatki so vse informacije, na podlagi katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati na določeno osebo (npr. ime, naslov za račun in dobavo, e-poštni naslov, bančni podatki).
b) Podatki bodo drugim posredovani samo v okviru zakonskih določil in samo, če je to potrebno za izvajanje pogodbe (izvajanje naročila, plačila in dostave). V povezavi s tem bo podjetje Kerbl osebne podatke, ki so potrebni za namen in za čas izvajanja pogodbe, posredovalo določeni kreditni instituciji. Podjetje Kerbl bo osebne podatke, ki so potrebni za namen in za čas dobave blaga, posredovalo pooblaščenemu dostavnemu podjetju.
c) Stranke imajo pravico do brezplačnih informacij o svojih osebnih podatkih, ki so shranjeni pri podjetju Kerbl, in do brezplačnega obveščanja, izbrisa in blokiranja teh podatkov. V ta namen je mogoče podjetju kadarkoli poslati izjavo oz. e-poštno sporočilo na naslov office@kerbl-austria.at ali po pošti na Kerbl Austria Handels GmbH, Wirtschaftspark 1, 9130 Poggersdorf, Avstrija ter na številko faksa (+43 (0) 4224 81555-0). To ne velja za podatke, ki jih ni dovoljeno izbrisati zaradi zakonskih ali pogodbenih rokov za shranjevanje, ter podatke, ki so potrebni za utemeljitev, vsebinsko izoblikovanje, spremembo ali izvajanje pogodbenega razmerja.